Keti Koti, Ketenen Gebroken

De slag bij Nieuwpoort zal menigeen nog kennen, de datum in elk geval, maar de afschaffing van de slavernij komt in onze geschiedenislessen niet of nauwelijks voor. En als het al is genoemd dan wordt het gebracht als een staaltje opperste verlichting van “ons Nederlanders”. Tot voor kort was Keti Koti hier onbekend, tenminste bij de meeste witte Nederlanders. De koloniale geschiedenis was lekker ver van ons bed en vals gegoten in stoere heldenverhalen. “Wij” ontdekten de wereld, brachten de barbaarse inheemse bevolking beschaving bij en kerstenden hen. Dat wij barbaars landen binnenvielen en de lokale bevolking knechtten of vermoordden en hun rijkdommen roofden, zo staat het niet in onze geschiedenisles. Als er al aandacht aan de slavernij wordt besteed dan wordt het verkocht als een normaal gebruik in die tijden. In Afrika handelden “ze” zelf ook in slaven. Dat klopt wel, maar de Europeanen maakten van die geringe lokale misstanden een grote industrie. En dat arbeiders hier ook slecht werden behandeld, natuurlijk, maar de zwarte tot slaaf gemaakte had het toch echt wel een paar graadjes moeilijker en zat er juridisch helemaal rechteloos bij.

De tot slaaf gemaakte medemens werd ontmenselijkt, een wezen dat inferieur is aan de witte mens. Dat maakte het makkelijker nog wreder met hem om te gaan. Zonder de gesel van de witte zouden hij nooit iets uitvoeren, de witte zorgde er juist voor dat hij zijn dagen niet in ledigheid sleet en bracht hem het geloof. In dat verhaal paste de opstand op Haïti (toen Saint Domingue geheten) niet. De revolutie in 1791 van tot slaaf gemaakten bracht de Haïtianen in 1793 zelfstandigheid. Overal op de wereld waren sindsdien slavenopstanden, meestal uiterst wreed neergeslagen. Ook op “ons eigen” Curaçao. De witte slavenhouders werden bang en zagen in dat afschaffing onontkoombaar was. De tot slaaf gemaakten moesten dan maar zonder ketenen loonslaven worden.

In 1863 werd de slavernij in Nederland afgeschaft, het laatste land dat dat deed. De slavenhouders werden gecompenseerd en kregen nog 10 overgangsjaren. De feitelijke afschaffing was dus pas in 1873, zoiets als nu met de nertsenhouderij (hebben ook compensatie en een 10-jarige overgangsperiode gekregen). De tot slaaf gemaakten waren volgens de toenmalige (witte) wetten dus niet meer dan de huidige nertsen. Doordat de slavenhandel zich ver van ons land afspeelde is de betrokkenheid van de doorsnee Nederlander ook gering, het zit niet in hun belevingswereld en onze geschiedenisles maakt ons niet wijzer. Alleen in socialistische kringen is solidariteit met onderdrukten waar ook ter wereld. Nu de nazaten uit onze kolonies de aandacht voor ons gedeelde verleden vragen komen ook Henk en Ingrid en Johan Derksen in aanraking met deze onderdanen van ons koninkrijk. Maar zij staan wel op de gouden koets afgebeeld. De onderdrukkers waren trotser op de zwarte tot slaaf gemaakten dan op hun witte loonslaafjes.

Gister was het Keti Koti, de ketenen van de slavernij gebroken, een dag van herdenken. En nog altijd wil de Den Haag geen excuses maken voor haar misdaden in het verleden. Het debat hierover in de Tweede Kamer gister was een dieptepunt. De leden leken geketend aan de VOC-mentaliteit. Geen wonder en veelzeggend, want deze zogenaamde volksvertegenwoordiging kent geen zwarte leden. Hoogste tijd voor Bij1.

Boeren zorgen zelf voor droogte

Ons water is belast en dat is bijzonder, want zonder water kan niemand. In menig land zijn daarom openbare waterkranen en is de horeca verplicht om mensen gratis drinkwater te verstrekken. Sinds 2015 is hier een belasting op leidingwater(de bol) ingevoerd. Ook wordt nog 9% btw geheven. Die bol moet volgens Rutte mensen stimuleren om minder water te gebruiken. Maar als je ziet hoe die bol in elkaar steekt dan klopt de redenering van Rutte niet. Er wordt alleen belasting geheven over de eerste 300m3. De grootverbruikers zitten daar altijd ruim boven en zullen dus geen enkele prikkel ondervinden om zuiniger aan te doen. Net zomin als de kassentelers met hun lage belastingtarief op gas ook geen prikkel hebben om zuinig aan te doen met het Gronings goud, hoewel, dat goud wordt in Den Haag afgerekend. Alleen met dikke subsidies zijn kassentelers te verleiden om bijvoorbeeld een warmtepomp aan te schaffen. De burgers moeten zuinig aan doen met gas en water, de boeren mogen maar raak gebruiken.

Droogte teistert ons land en boeren spuiten het liefst dag en nacht om hun gronden nog enigszins in leven te houden. Maar het zijn ook de boeren die de problemen veroorzaken. Goede landbouwgrond kan wel wat droogte hebben. Maar met onze intensieve landbouw is de meeste grond uitgeput en kapot door overbemesting en bovendien compleet dichtgereden door de gigantische trekkers en ander zwaar materieel die met hun gewicht de grond verdicht hebben. Daar komt nog de verlaging van de grondwaterstand door de waterschappen (waar de boeren een onevenredig grote stem hebben in het beleid) bij. Onze voorraad water is daardoor geringer.
Een verse regenbui zal moeilijk door de verdichte toplaag dringen en meer verdampen dan het grondwater op peil brengen. Maar ook woningen gebouwd op houten palen komen in grote problemen door rotting vanwege de lage grondwaterstand. Binnensteden zullen hun huizen van nieuwe (betonnen) paalhoofden moeten voorzien.

De droogte hebben de boeren dus mede aan zichzelf te danken. Dat zij niet duurzaam werken draagt bij aan klimaatverandering, de voor hen verlaagde grondwaterstand zorgt voor uitdroging en tekort, hun zware materieel maakt de landbouwgrond tot een ondoordringbare laag voor regenwater en dan pompen zij ook nog grondwater op om hun land nat te sproeien, wat ook zorgt voor krapte aan leidingwater. De boeren hebben de oplossing in eigen hand, want duurzaam boeren zal de droogteproblemen grotendeels oplossen.

Sterfhuisconstructie van de sociale woningbouw

De krapte op de woningmarkt valt al te verklaren door het woord zelf: woningMARKT. Onder Lubbers werd de bijl in de sociale woningbouw gezet, paars zette dat lekker door evenals Balkenende, en Rutte maakt het karwei van Lubbers af. Onze woningbouw is daarmee omgetoverd tot de huidige woningmarkt. Werd er ooit in sociale tijden gebouwd om de woningnood te bestrijden, nu wordt er gebouwd voor de markt, voor de winst dus. Dat betekent huizen bouwen voor koopprijzen die Jan Modaal nooit kan betalen en huurhuizen die slechts te betalen zijn door expats met een forse belastingvrije voet en pensionado’s die hun geld niet meer op krijgen. En nog wat appartementen voor studenten, ofwel studio’s van amper 22m2 voor de maximaal gesubsidieerde huur.

Deze marktwerking is niet fijn voor onze schatkist, bij alle voorbeelden worden subsidies en belastingaftrek maximaal uitgebuit. En voor iedereen met een inkomen op bijstandsniveau tot en met modaal is het eveneens niet fijn, er komt voor hen geen woning bij. Erger, er worden nog aldoor woningen aan de sociale huursector onttrokken door vermarkten en sloop en het bijbouwen voor de sociale verhuur ligt nagenoeg stil dankzij de verhuurdersheffing van Stef Blok. De centen die er nu nog overblijven bij de coöperaties worden hooguit in nieuwbouw in het lucratieve hogere segment gestoken.

Er spelen nog andere factoren een rol. Steden met veel werkloosheid sturen bijvoorbeeld aan op afname van het aantal sociale huurwoningen terwijl bij hen het tekort juist het grootst is. Dat zit zo. Voor mensen met een bijstandsuitkering krijgen de gemeenten een zak geld. De gemeente met weinig mensen in de bijstand houdt daar vaak flink wat aan over voor leuke dingen voor hun welgestelde inwoners, maar de gemeente met veel mensen in de bijstand komt tekort. Die kunnen dan een beroep op Den Haag doen om dat tekort aan te vullen. Maar dan heeft Den Haag een hele trucendoos om het gemeentebeleid te beïnvloeden. Er wordt geëist dat de gemeente meer werk van werk moet maken en dat zij mensen niet zo makkelijk een uitkering moet geven. Een bureaucratisch gevecht waarbij gemeenten, ook met PvdA-wethouders, kiezen voor de harde aanpak. Er wordt dan op alle mogelijke en zelfs illegale manieren gepoogd om mensen uit de uitkering te zetten of om zo moeilijk te doen dat mensen er geen krijgen. Een half jaar wachten en nog geen bijstand en dan de vraag waar je van hebt geleefd. De steun van je oude moeder is vervolgens reden om je de uitkering te weigeren.

Maar er is nog een smerig pad gevonden. Zorgen dat je zo weinig mogelijk sociale huurwoningen hebt. Want dan zullen mensen met lage inkomens in een andere gemeente een huis moeten zoeken. De gemeente kan dan weer wat geld overhouden om daarmee een nieuw stadskantoor of voetbalstadion te bouwen. Veel gemeenten blokkeren daarom sociale woningbouw. Keerzijde is dat er ook voor verpleegkundigen (met een inkomen dat meer uit applaus bestaat dan euro’s) geen huis meer te betalen is in die gemeenten.

De helden van Piet Hein Donner

Thierry Baudet ging langs in Brabant, die provincie heeft zijn partij omarmd en mag daar in het provinciaal bestuur meeregeren, met dank aan de vele nerts- en varkensboeren. Na zich te hebben vermoeid met het uitdelen van een handjevol flyers zette het Forumgezelschap zich aan de drank op een terras. Nog even een een plaatje schieten voor de kathedraal, gelijk Trump voor een kerk, leuk voor de achterban vond zijn pr-man. Hoe vervelend dat er nu net één demonstrant de moed had opgevat om een ludiek protest tegen Baudet te houden, juist voor die kathedraal. Dat kon natuurlijk niet in beeld samen met de heilige leider. En net als bij Trump werd deze ongerechtigheid/demonstrant hardhandig verwijderd.

Het publiek was verbijsterd, een paar beveiligers stortten zich op de jongeman, werkten hem buiten beeld, en hielden hem een kwartier op zijn buik plat op de grond. De omstanders maakten opnamen, riepen van alles, maar het team Baudet stoorde zich nergens aan, maakte haar filmpje en vertrok. De demonstrant overleefde hoewel velen vreesden voor een Mitch Henriquez-einde. Of de bewakers van Baudet door hemzelf zijn ingeschakeld of door onze overheid is niet duidelijk. De beveiligingsbedrijven wensten de Volkskrant niets te vertellen. De media-aandacht bleef tot een stukje achterin die krant beperkt. Verder bleef het stil.

Op televisie bij de VPRO kwam nog even Alt Right voorbij, de Amerikaanse fascisten die met armen vol hakenkruizen en KKK-tekens dezelfde boreale praat uitslaan als hun vriend Baudet. Die mag graag avondjes doorzakken met kopstukken van die beweging. Voor Piet-Hein Donner is dat geen punt. De CDA-er vecht een vete uit met Ernst Hirsch Ballin en het twistpunt is extreemrechts. Het was ooit begonnen met de aanstaande benoeming van Hirsch Ballin als lid van de Raad van State. Donner ambieerde die positie ook en hij wist Hirsch Ballin(die betere papieren had) weg te werken. Maar de vete is daarmee niet gestopt. Nu verwijt hij de tegenstanders van samenwerking met Baudet (waaronder Hirsch Ballin) gemakzuchtigheid (interview in het AD). Als je weigert met een fascist samen te werken dan ben je volgens Donner dus gemakzuchtig. Dat geeft een speciale kijk op ons verzet in 40-45. Dat waren dus ook allemaal gemakzuchtige lieden. Laat zich raden wie de helden van Donner zijn.

Confrontatie voor de politie

De politie en haar belangenbehartigers zijn boos, heel boos vanwege de wijze waarop zij op het internet worden neergezet met filmpjes van de demonstratie in Den Haag tegen de anderhalvemeter. Die filmpjes geven een vertekend beeld, worden verknipt en aangevuld met beelden uit heel andere situaties is hun klacht. Ook zijn zij nog boos omdat zij zeer terughoudend moesten optreden bij de demonstraties van BLM (Black Lives Matter). Als dank werden zij door die demonstranten ook nog uitgescholden, daar hadden zij natuurlijk met de lange lat op willen reageren. Zij zijn gisteravond met Grapperhaus in gesprek gegaan, want zo kunnen zij hun werk niet doen.

Als de politie even het station Johan Derksen passeert dan moet zij beseffen dat demonstranten van BLM behoorlijk emotioneel zijn als zij na afloop van een demonstratie vol zitten van de voor hen herkenbare verhalen over etnisch profileren en respectloze behandelingen door de politie. Natuurlijk zijn er dan een aantal die bij het zien van een politieman hem zien als de agent die hem wekelijks aanhoudt en hem als kleuter behandelt.
Op Radio1 reageerde een politievakbondsman op elke voorgelegde misstand met “dat pakken wij op”, maar dat wordt al net zo beroerd opgepakt als de crimineel.
De politie wil niet zien dat ook de gekleurde Nederlander aan profileren kan doen. Zoals de slechte agent iedere gekleurde Nederlander als crimineel ziet, zo kan ook de gekleurde Nederlander iedere politieman als slechte agent zien. En natuurlijk werden in het verleden langharige hippies ook doorlopend aangehouden als zij in een auto reden zoals acteur Frank Lammers nodig vond om op te merken, maar dat is van een andere orde dan etnisch profileren. De hippie kon zijn haren afknippen en het was afgelopen. Zelfs die keuze heeft de gekleurde Nederlander niet.

De politie wordt geconfronteerd met burgers die soms net zo profileren als een flink deel van de agenten. De politie moet daarom de dienders die het wel goed doen steunen en klokkenluiders in bescherming nemen. De goede agenten nemen nu vaak ontslag en de klokkenluiders worden ontslagen. Eerst zelf schoon schip maken in plaats van huilie-huilie doen in de media, dan zullen de negatieve reacties van het publiek vanzelf ophouden.

Voetstukken en helden

Mensen zijn soms moedig, maar vaak niet. Wie wel en wie niet moedig is valt niet makkelijk te zeggen, want degene die een keer moedig optreedt om een racist op zijn discriminerende gedrag aan te spreken kan de volgende dag op zijn werk laf zijn baas racistisch tekeer laten gaan, bang om bij commentaar zijn baan te verliezen. Adolf H. maakte in eigen land een eind aan de economische crisis door een oorlogseconomie op te starten en hij legde fantastische autobahnen aan, hij zou daarom erelid van de vroemvroempartij van Rutte moeten zijn. Helaas deed hij ook dingen die hem minder populair maakten, de genocide op de Joodse bevolking was echter niet de reden van zijn impopulariteit, bij de dodenherdenking op 4 mei werden pas in 1966 ook de Joodse slachtoffers herdacht.
De meeste Nederlanders hadden met de hongerwinter in 1944 voor het eerst last van de oorlogsjaren, de collaboratie was flink groter dan het verzet. En na de oorlog terugkerende Joodse landgenoten werden zelden vriendelijk of opgelucht dat zij het hadden overleefd ontvangen. Het antisemitisme zat er diep in, in heel de westerse wereld trouwens. De geallieerden wisten bijvoorbeeld allang van de concentratiekampen, maar lieten die ongemoeid, want dan was dat “probleem” alvast opgelost. En meteen na de bevrijding werd het plan Israël in elkaar gedraaid zodat we die paar overlevenden daar mooi kwijt konden. een geweldig idee van de Engelsen met het tot heden ten dage doorslepende “Palestijnse conflict” tot gevolg.

Wie verdient het om op een voetstuk geplaatst te worden? En waarom wel de tekenaar van de Afsluitdijk op een voetstuk en niet alle arbeiders die de dijk daadwerkelijk hebben aangelegd. Waarom de rijke uitbuiter die een paar van zijn bloederige centen aan een nieuw te bouwen cultuurcentrum schonk wel op een voetstuk en de door hem uitgebuite arbeiders niet. Bij leven waren deze “helden” al uitverkoren met forse inkomens, het nageslacht mag er nog generaties lang tegenop kijken, terwijl van hun uitgebuite voorouders geen hut te vinden is. Die zijn uit de geschiedenis weggevaagd. De kastelen en paleizen van de uitbuiters worden bewonderd, maar waar zijn de armzalige onderkomens en de verhalen van hen die uitgebuit werden. Het mooie van de Afrikaanse cultuur is het doorvertellen van de geschiedenis in elke lokale gemeenschap, hier is de geschiedenis te boek gesteld door de klasse van de uitbuiters. En wat het begrip helden betreft, in de VK schreef iemand in een ingezonden stukje helder dat slaven tot slaven zijn gemaakt maar dat ook helden tot helden zijn gemaakt.

Sluipmoordenaar

In de Tweede Kamer wees Thierry Baudet op de aanwezigheid van een sluipmoordenaar. Met sluipmoordenaar bleek hij Carola Schouten te bedoelen, de minister van Landbouw die bij boerenacties al groepsverkrachting was toegewenst. Die actievoerende boeren zijn dan ook aanhanger van deze aan de Leidse universiteit afgestudeerde lichtgewicht, niet voor niets ook de held van Johan Derksen. Kamervoorzitter Arib verzocht hem zijn woorden terug te nemen, Baudet keek verongelijkt en deed het niet.

Over afgestudeerden aan, in zijn ogen, linkse universiteiten heeft hij ook een stevige mening, eentje die zo uit het handboek “in drie stappen naar genocide” zou passen. Hij is deel 1 en 2 reeds voorbij, de linkse doctorandussen zijn bij hem al “afval” geworden.
De strategie van fascisten is gebaseerd op het stigmatiseren van groepen. Zo zijn linkse mensen geitenwollensokkendragers en uitvreters, een succesvol frame dat de Telegraaf ooit inzette. Tegenwoordig worden zij vaak met “gutmensch” aangeduid. De volgende stap is deze minderwaardige menssoort van zijn mens-zijn te ontdoen, de linkse mens wordt dan een beest om te eindigen als “afval”. En daarmee is het leven de linkse mens in taal ontnomen. Hij is dan zelfs geen nuttig ding als een stoel of tafel meer, hij kan als afval direct naar de vuilverbrandingsoven.

Het CDA in Brabant werkt met Baudets FvD samen. Hugo de Jonge zou dat geen probleem moeten vinden, want hij was indertijd pleitbezorger van het gedoogkabinet Wilders. Maar vanwege het grote electorale verlies dat daarop volgde spreekt de domineeszoon zich nu uit tegen samenwerking met Baudet, althans landelijk. De gedeelde ijdelheid speelt wellicht ook een rol, twee van zulke types gaat natuurlijk moeilijk samen. Zij zien elkaar echter niet als afval en het is maar de vraag of De Jonge voor links afval zal kiezen als hij over rechts niet zonder FvD kan.

Schiphol kan opgedoekt

Schiphol heeft zijn zin gekregen, er mag weer gevlogen worden en nog mooier, de anderhalve meter is exclusief voor KLM en collegae niet van toepassing, een niet medisch mondkapje volstaat. De luchtvaartlobby heeft een fraai verhaal over hepafilters en unieke ventilatie in elkaar gestoken en daar heeft de regering maar ook het RIVM goedkeuring aan gegeven. Volgens het Kabinet hebben zij er goed naar “gekeken”. Dat de passagiers van een vliegtuig van Qatar Airlines tijdens een vlucht besmet zijn geraakt zegt niets, volgens de luchtvaartlobby zijn die besmettingen “hoogstwaarschijnlijk bij het inchecken” gebeurd. Zou het?

Niet iedereen vertrouwd de mooie verhalen, ook de zakenwereld niet. Niet alleen gaat de woordvoerder van TUI dit jaar met de auto naar Kroatië, bijna de hele zakenwereld laat het vliegen voor wat het is, de zakelijke vluchten zijn met 93% afgenomen. Dit toont aan dat het niet alleen onveilig wordt bevonden door de zakelijke passagiers, maar dat zij hun werk ook zonder vliegen kunnen doen. Schiphol is hiermee bewezen van geen enkel zakelijk belang, slechts het vakantieverkeer resteert, en dat wilde de luchthaven nu juist overhevelen naar Lelystad.

Schiphol met het Franse paradepaardje KLM is een overstapstation dat slechts voor een groep zeer invloedrijke lieden van groot belang is. Het is een belastingvrij gebiedje dat grote schade aan de leefomgeving toebrengt, economisch alleen lucratief voor dat invloedrijke groepje en voor onze koning die graag zijn vliegbrevet behoudt door zo nu en dan pilootje te spelen met een KLM-Boeiing. Dat het Kabinet Rutte nu vele miljarden overheidssteun in deze luchtvaart stort vraagt om nader onderzoek. De cultuur en horeca mochten gelijk failliet, KLM kon als eerste de hand ophouden. En met een kwart van het bedrag dat Rutte in de Franse onderneming stort waren alle Vogelaarwijken in Nederland uit de problemen gehaald, maar daar wil Den Haag niet aan. Door deze crisis worden die wijken nu ook nog het hardst geraakt.

Luister naar de hoofdpiet

Volgens de Telegraaf en de politie waren er zaterdag 2500 demonstranten tegen racisme in Leeuwarden. En één Zwarte Piet. Die Piet liep ongehinderd in vol Pietenornaat en extreem zwart geschminkt langs de duizenden betogers. Als je de verslaggeving van de anti-Zwarte Pietdemonstraties de afgelopen jaren hebt gevolgd dan moet deze pro-Piet een man zonder angst zijn, extreem moedig. Maar dat is hij helemaal niet, want de anti-Zwarte Pietdemonstranten zijn altijd zeer vredelievend geweest. Het geweld kwam uitsluitend uit de hoek van de pro-Pieten. De man van Kick out Zwarte Piet, Jerry Afriyie, heeft niet alleen extreme scheldkanonnades over zich heen gekregen en de geweldadigste verwensingen op het internet, hij is ook bekogeld met stenen en eieren door de vrinden van deze ene Piet. Hij is niettemin zelf veroordeeld tot een boete van 500 euro en het betalen van 500 euro smartengeld aan een agent omdat hij zijn “spieren had aangespannen” bij zijn onterechte hardhandige aanhouding in Gouda. In de media wordt echter bijna altijd geschreven en gesproken over geweld van “beide” kanten. Deze ene Piet in Leeuwarden demonstreerde dus het tegendeel, namelijk dat de antiracisme demonstranten volstrekt vredelievend zijn.

In de VS probeert Donald Trump iedereen die anders denkt als levensgevaarlijk te bestempelen. Een beweging als Antifa wordt door hem als terroristisch aangemerkt, onze pers maakt daar links extremistisch van. Maar Antifa is een beweging tégen fascisme, tégen extreem rechts, hoezo ben je dan zelf extreem? Dat je links bent volgens deze (rechtse) media als je tegen racisme bent, dat zegt alles over rechts.
Laat alle voorstanders van Zwarte Piet oud-hoofdpiet Erik van Muiswinkel
terugluisteren bij M maandagavond, dan kunnen zij niet anders dan de discussie sluiten.

Compensatie

De nertsenfokkerij is al decennia een politiek heikel onderwerp. Indertijd werden werkloze bouwvakkers in Brabant door de Rabobank geholpen om stallen te bouwen en die met varkens te vullen. Van stal bouwen hadden zij wel verstand, van het houden van vee niet. Maar dat was geen probleem, wat afval voeren en eenmaal vetgemest naar de slacht en klaar is kees, gelijk de daar aanwezige pluimveebedrijven. Er konden ook wel wat nertsfokkerijen bij, want die beestjes kun je restafval van de slachterijen voeren en leveren dan elk jaar een fiks bedrag op vanwege hun geliefde pelzen. Het bleek de manier om snel miljonair te worden. Maar de kritiek werd steeds sterker en begin deze eeuw leek een fokverbod aanstaande. Toen kwam de LPF in de regering en ging dwars liggen. Pim was namelijk tegen, dus zij ook. Het verbod ging van de baan. Uiteindelijk is er in 2013 een verbod afgekondigd en dat gaat 2024 in. De fokkers hebben daarmee 10 jaar de tijd gekregen om af te bouwen.

Het is intussen gedaan met de lucratieve handel in nertspelzen. De prijs is van 70 naar 21 euro gezakt. De 128 overgebleven fokkerijen hebben hun winsten zien verdampen en een aantal draait verlies. Op papier althans, want zij zijn liefhebbers van creatief boekhouden. Vorig jaar deed de FIOD nog een inval bij 9 fokkerijen vanwege 50 miljoen belastingontduiking.
Met de corona in de stallen wil de overheid nu de sluiting vervroegen. De nertsenfokkers doen ineens alsof zij nog steeds bloeiende ondernemingen hebben, en alsof er over 3 jaar geen sluiting volgt. Zij vinden de 36 miljoen compensatie voor het stoppen van hun verlieslatende bedrijven veel te weinig, een half miljard willen zij, 4 miljoen per bedrijf. En dat mag opgebracht worden door mensen die wel belasting betalen.

Beeldenstorm

Hier en daar wordt een standbeeld letterlijk van zijn voetstuk getrokken en in de media lijkt de beeldenstorm losgebroken. Is het gek dat mensen het standbeeld van een genocidepleger omver trekken? De protestanten vernielden de beelden in de katholieke kerken, dat waren beelden van heiligen en werden vernietigd omdat de protestanten tegen beelden waren, gelijk recentelijk orthodoxe islamieten die ook beelden vernietigden van o.a. Boeddha. De Amerikanen trokken het beeld van Saddam Hussein omver nadat zij Bagdad hadden veroverd, veel commotie gaf het niet. Over het omver trekken van het beeld van slavenhandelaar Colston in Engeland(hij had een vloot van 40 schepen om mensen als slaaf te verkopen) of van de genocidepleger Leopold II in België(meer dan 10 miljoen slachtoffers) zou je je al helemaal niet druk hoeven maken, maar het tegendeel is waar.

“Door standbeelden weg te poetsen uit de geschiedenis dreigt het gevaar dat ook delen van de historie die een natie gevormd hebben verbleken en vergeten worden” stond in het commentaar van de hoofdredactie van de Leeuwarder Courant. Ook Hans Goedkoop zei op televisie iets in die richting en wees daarbij op zijn achtergrond als historicus. Maar juist een historicus moet weten dat de geschiedenis wordt “geschreven”. En dat doen de lieden die de macht hebben graag zelf. Je moet je er als historicus in verdiepen om erachter te komen hoe het werkelijk zat. Wat de leek meekrijgt is het heldenstandbeeld en de namen van die helden op straatnaambordjes, maar ook mag hij hun rijkdom in musea bezichtigen of hun riante verblijven, kastelen en paleizen bewonderen. Over hun wandaden krijgt hij, ook op school, bijna helemaal niets te horen.
De historicus moet weten dat hun rijkdom meestal wreed vergaard is. Door oorlog, uitbuiting en slavernij, niet zelden met genocides gepaard gegaan. Maar die geschiedenis zien wij maar heel zelden terug op straatnaambordjes of in de vorm van standbeelden. De paleizen staan vaak nog fier overeind, de armzalige onderkomens van de door de helden uitgebuite medemensen zijn bijna allemaal vernietigd.

Is het nodig voor de kennis van de geschiedenis om de wreedste figuren als helden te vereren. Vooruit, een plaquette erbij met daarop de wandaden vermeld en de genocidepleger mag het straatbeeld voor eeuwig bepalen. Zoiets als een standbeeld van Adolf Hitler in Berlijn aan de Hitler Allee met de vermelding dat hij (o.a.) 1,5 miljoen Roma en Sinti, 6 miljoen joden en 23 miljoen Russen heeft laten vermoorden. Lijkt toch haast een opsomming van zijn geweldige prestaties dan een kritische noot. En dan historici die zeggen dat hun standbeeld van belang is voor de geschiedenis, dat weghalen een vorm van geschiedvervalsing zou zijn.

De verering met beelden hoort thuis in de nationalistische tijdgeest die het plaatsen mogelijk maakte, maar de wreedaards horen natuurlijk in de geschiedenisboeken. En om nooit te vergeten wat zij hebben gedaan mogen hun wandaden met een monument worden herdacht. Een standbeeld of straatnaam om hun te eren is zacht gezegd misplaatst. Als men die toch wil laten staan met hun wandaden op een plaquette erbij, dan alleen wanneer de plaquette fors groter is dan het standbeeld.

Haastige spoed-wet

Haastige spoed is zelden goed, en dat geldt ook voor de nu door Rutte en Grapperhaus in stelling gebrachte spoedwet. Net nu wij erachter komen dat veel van de maatregelen die het Kabinet Rutte in het kader van coronabestrijding heeft genomen niet deugen, rammelen of onzinnig zijn wil zij een spoedwet door de Kamer jagen om meer “juridisch” draagvlak voor die regels te creëren. Krijgen wij nu boetes door een noodverordening die in strijd is met de grondwet en waaraan de zin ontbreekt, dan kunnen wij er bij de rechter op rekenen dat hij ons gelijk zal geven. Met deze spoedwet kan de rechter dat zinloze grondrechten schendende handelen slechts goedkeuren.

Met wat er nu bekend is over deze haastklus van Grapperhaus lijkt het erop dat met corona ook de politiestaatmethoden uit China zijn meegekomen. De Raad van State wijt het binnentreden van de politie in je privédomein af, maar daar stoort Grapperhaus zich niet aan. Als deze wet wordt aangenomen mag de politie zoals in deze coronatijd al gebeurde een woning binnentreden om te controleren of de aanwezigen de bewoners zijn die gezamenlijk een huishouding voeren. Anderen worden dan verwijderd, met 390 euro boete uiteraard.

De anderhalve meter, zo makkelijk losgelaten voor de vliegtuigen van KLM, wordt straks wettelijk bekrachtigd en dan mag je alleen dichterbij iemand komen als je met die persoon een gezamenlijke huishouding voert. Ook met een latrelatie zal je nooit dichter dan anderhalve meter bij elkaar mogen komen. Hugo de Jonge dreigt alsnog zijn zin te krijgen met zijn wilde app-plannen. De overheid kan met deze wet alle mobiele telefoonverkeer verzamelen, geanonimiseerd wordt beweerd, maar na contact met een coronapatiënt krijg je toch een persoonlijk bericht. En je buurman ook.
De wet geldt voor de langere termijn, pas na een jaar mag de Kamer een verlenging afblazen. Welke partijen in de Kamer vinden het geen probleem om onze democratische rechtsstaat op te heffen door voor deze wet te zijn? Dat is goed om te weten.

Groot chemisch afval

Gemeenten zorgen ervoor dat een paar keer per jaar jouw klein chemisch afval wordt opgehaald. Zelf moet je bij testament regelen wat er met je groot chemisch afval moet gebeuren, of anders je nabestaanden en zijn die er niet dan doet de gemeente het zelf. Met wat wij met medicatie, eten en drinken of door ademen en via de huid aan gif tijdens ons leven binnenkrijgen valt ons lijf moeiteloos in de categorie chemisch afval.
De uitstoot van de industrie zorgt voor een hoop gif in de lucht en in het water, maar wat de landbouw aan middelen inzet kent ook zijn weerga niet. Jaren geleden was even het gebruik van gif bij de teelt van druiven in het nieuws. Griekse druiventelers gebruikten keurig de door de EU maximaal toegestane hoeveelheid gif, alleen deden zij dat maximaal met elk toegestaan gif. Dus at je een druif met 5 soorten gif in de maximaal toegestane hoeveelheid voor elk soort, een opeenstapeling van gif, ook wel een cocktail genoemd. Nu zijn de Grieken natuurlijk niet de enigen die dit doen, dankzij Zembla weten wij dat het ook hier staande praktijk is.

In Drenthe vertelde een huisarts hoe het toeging op zijn landelijk gelegen woning met een aardappelboer en een lelieteler als buren. Zij woonden in een giffabriek. Inmiddels is de familie verhuisd, want het was onverantwoord om zijn jonge kinderen aan de wekelijks rondgesproeide gifladingen bloot te stellen. Ook de bioboer kent het probleem. De buurman laat zijn gronden met gif besproeien door een vliegtuigje, maar daarvan waait een groot deel ook over zijn “onbespoten” peultjes. Bij de teelt van bloembollen en vooral lelies worden recordhoeveelheden gif gebruikt, en omdat het een lucratieve teelt is gaan boeren daar steeds vaker toe over, vooral als hun grond uitgeput is geraakt door te intensief gebruik. Boeren uit de Noordoostpolder huren uit puur winstbejag percelen in Friesland om er lelies te telen, wel zo veilig voor hun eigen kroost.
Veel aandoeningen worden aan dit gifgebruik toegeschreven, de toename van parkinson lijkt er vrij zeker door veroorzaakt.

Het is nu de vraag waar wij met ons lichaam naartoe moeten na onze dood. Ook zonder chemokuur zit ons lijf al vol chemicaliën. Mag je dat zomaar verbranden? Mag dat in de grond gestopt op een begraafplaats, laat staan op een tegenwoordig steeds populairder wordende grafplek in de natuur? Wij zijn groot chemisch afval en zullen dus ook zo behandeld moeten worden.

Goedemorgen Nederland

Rechts Nederland klaagde tot voor kort bijna dagelijks over onze “vreselijke linkse” staatsomroep, “van onze belastingcenten is het daar 10 keer de Volkskrant” vonden de verongelijkte zichzelf ongehoord vindende landgenoten. De Volkskrant koos in de jaren 70 en 80 voor een wat progressieve koers, maar het was zeker geen De Waarheid. Vanaf de jaren 90 was de krant het podium voor types als Frits Bolkestein(VVD), Martin Bosma(PVV) en Derk Jan Eppink(FvD), hoe links kan dat zijn.
Dat er slechts één omroep (VARA) was die ooit als links kon worden gezien en dat de rest ofwel van gelovige huize (KRO, NCRV) of van Telegraafsnit (AVRO, TROS) was deed er voor die framing evenmin toe. Die ene “linkse” omroep is allang niet links meer, de coryfeeën daar stemmen liever VVD (Jeroen Pauw) en linkser dan D66(voormalig voorzitter Cees Korvinus) is daar moeilijk te vinden.

Tegenwoordig begint de dag in het publieke omroepland met: Goedemorgen Nederland! Iedere werkdag zit de kijker voor de buis naar dit programma van WNL(Wakker Nederland) te kijken. Deze omroep is door de Telegraaf in het leven geroepen, de krant heeft er zo een nieuwe peiler bij in Hilversum. WNL werd door toenmalig minister Ronald Plasterk op dubieuze gronden toegelaten want de ledenwerving was niet in lijn met de regels. Nu is Plasterk columnist bij de Telegraaf en wordt de kijker elke ochtend op een portie onversneden rechts geluid getrakteerd.

En daar blijft het niet bij. Nadat Jeroen Pauw met zijn talkshow op de late avond stopte kwam daar Op1 voor in de plaats, een nieuwe talkshow met elke avond een ander presentatieduo. Die duo’s worden geleverd door verschillende omroepen, maar de redactie is te vinden op één adres, bij WNL. Zo kan de kijker ook voor hij naar bed gaat nog even lekker rechts over de dag bijgepraat worden. De ene rechtse politicus na de andere Telegraafdeskundige mogen de sfeer in het land duiden om meteen de volgende morgen alweer aan te schuiven bij Goedemorgen Nederland. Dat een Giovanca er niet uit de verf komt is niet gek. Zij mag er niet zichzelf zijn want er is haar te verstaan gegeven “neutraal” te zijn vertelde zij vrijdag bij M.

Selectieve verontwaardiging

Bulgaarse uitzendkrachten worden met 12 man opgehokt in vakantiewoningen en vervoerd in te kleine busjes. Anderhalve centimeter bedraagt de afstand die hun koppelbazen hanteren.
In azc’s zitten mensen ook opgehokt. De angst voor corona is er groot. Bij de uitbraak in het azc Sneek werden besmette bewoners in de militaire kazerne van Zoutkamp opgesloten, bewaakt door soldaten. Bewoners van het azc in Burgum hebben vanwege gedwongen schending van de anderhalve meter richtlijn een kort geding tegen het COA aangespannen. Vanmiddag wordt de uitspraak verwacht.

Over de Bulgaarse arbeiders en de asielzoekers is bijna geen ophef, zij worden door bazen en onze eigen overheid gedwongen de anderhalve meter maatregel te schenden. De verontwaardiging over het niet helemaal aan de anderhalve meter eis voldoen bij de demonstratie in Amsterdam is dus selectief. Ook was er geen boosheid over het overtreden van de regels door cafés her en der in het land die wilde feesten organiseerden, of door overvolle terrassen.

De demonstratie in Amsterdam werd inderdaad te druk, een onverwacht succes. Maar er waren wel kruisen op het plein geplakt om de anderhalve meter grens te hanteren, en er was verzocht mondkapjes om te doen. De woede die rechts hierop los liet stond in schril contrast met de stilte over de hierboven genoemde schendingen van de anderhalve meter grens. Die woede dreigde ook nog de reden van de demonstratie naar de achtergrond te werken. Op de ic’s sterven mensen aan corona, een akelige verstikkingsdood. George Floyd kwam net als Mitch Henriquez ook door verstikking om het leven, verstikking door een nekklem. Coronadood of politiedood, het ene is noodlot, het andere moord. En de reden van die moord mag je niet verzwijgen vanwege het minder dan anderhalve meter afstand houden bij een demonstratie daartegen. Corona ontwricht de samenleving, maar racisme ontwricht de samenleving nog veel meer.