Klimaattafels

Aan de klimaattafels schuiven in elk geval ondernemers, waaronder de vervuilers, aan. Onder leiding van schnabbelende uitgerangeerde politici maken zij afspraken die net zo hard zijn als het niets beduidende akkoord van Parijs. Op zijn gunstigst worden subsidiestromen richting fabrikanten en leveranciers van zonnepanelen, windmolens en warmtewisselaars veilig gesteld. Niet aan de tafels zitten de burgers die het moeten betalen en die de molens in hun achtertuin krijgen. Dat zal het draagvlak niet vergroten en de ontevredenheid over “Den Haag” zeker niet verkleinen. Rutte en zijn vrinden zouden heel gelukkig zijn als het sinterklaasfeest het hele jaar zou duren, dan kon die groeiende onvrede doorlopend zijn weg naar de zwartepietendiscussie vinden.

Als een middelvinger naar de toch al weinig betekenende klimaattafels heeft Schiphol weer een paar cijfergoochelaars aan het werk gehad. Die hebben berekend dat de overlast van het vliegverkeer vermindert en de vervuiling eveneens als er jaarlijks 40.000 vluchten bij komen. Dat moeten echt onafhankelijke experts zijn om tot zulke conclusies te komen.
Ook de elektriciteitscentrales in Delfzijl en Geertruidenberg steken een middelvinger op. Die centrales leveren op papier de grootste bijdrage aan de terugdringing van CO2, maar produceren juist heel veel, meer dan een ouderwetse kolencentrale. Dat komt door een Schipholachtige rekenmethode. Voor elke gestookte boom wordt een nieuwe geplant en daardoor zou de centrale energieneutraal zijn. Dat een nieuw aangeplante boom pas na 50 tot 100 jaar net zoveel COin zuurstof omzet als de net opgestookte, daar letten de rekenaars niet op. Tegen de tijd dat die nieuwe boom zover is wonen de laatste liefhebbers van zwarte piet in Venlo aan Zee. Wat fijn om ook dan nog die traditie met hand en tand te verdedigen.

Milieubeleid in de praktijk

Een correctie op de post van 9-11. Een luchtwasser reduceert de ammoniakuitstoot (een stikstofverbinding), (nog) niet de uitstoot van CO2.
De EU heeft Nederland op de vingers getikt omdat de regeling voor het verminderen van de uitstoot van stikstof niet deugt. Deze regeling, het PAS (Programma Aanpak Stikstof), is echt een gedrocht. Het PAS regelt op papier de vermindering van de uitstoot van stikstof in Nederland. Dat is nodig omdat kwetsbare Natura 2000-gebieden worden aangetast. Stikstof bevordert namelijk de groei van enkele soorten vegetatie (voornamelijk grassen en brandnetels) en deze verdringen dan andere soorten.

Maar bij het opstellen van het PAS is aan projectontwikkelaars en provincies de mogelijkheid geboden om uitzonderingsprojecten aan te dragen. Dat zijn projecten waarvoor de vermindering van de uitstoot niet of in veel mindere mate zou gaan gelden. Er zijn veel projecten aangedragen en deze zijn erg royaal gehonoreerd. Voor bijvoorbeeld Flevoland zijn de belangrijkste projecten die zijn gehonoreerd de uitbreiding van Lelystad Airport en de uitbreiding van de veeteelt(!). Provincie Flevoland heeft het project ‘uitbreiding van de veeteelt in Flevoland’ ingediend en gehonoreerd gekregen. Nu is dus de situatie ontstaan dat de veeteelt overal in Nederland de stikstofuitstoot moet reduceren, behalve in Flevoland. Daar mag de uitstoot worden vergroot.

Het is sowieso curieus dat wanneer je de uitstoot van stikstof moet verminderen je aan een toekomstig topuitstoter (Lelystad Airport) toestemming geeft om gigantische hoeveelheden extra uit te stoten.
Ondertussen wordt de vegetatie in Natura 2000-gebieden De Weerriben en De Wieden (aan de randen van de polder) gemaaid en afgevoerd, enkel en alleen om te voorkomen dat het deel van de stikstof dat op het loof is terechtgekomen, niet ook in de grond zal komen….. Volkomen terecht dat de EU dit niet accepteert.

Balkenende en Rutte negeerden hun zorgplicht

“Ik kan slecht tegen oneerlijkheid” zei Koos van den Berg, de advocaat van de milieuactiegroep Urgenda,  na afloop van het Hoger Beroep dat gisteren diende. Urgenda won op alle punten van onze Overheid. Balkenende en Rutte zijn in hun zorgplicht tekort geschoten, zij hebben niets of veel te weinig gedaan om klimaatverandering tegen te gaan. Dat raakt volgens het Hof de mensenrechten.

Van den Berg doelde met zijn opmerking op het democratie ondermijnende gedrag van de politiek. Zij spreken mooie woorden vol fraaie bedoelingen maar doen compleet het tegenovergestelde. Zo ging Rutte voor hij premier werd door voor een groen-rechtse politicus, maar in zijn handelen is niets te bespeuren van enig groen besef. Integendeel, als een middelvinger naar milieubewust Nederland voerde hij het optrekken van de maximum snelheid naar 130 km in. En ook nu zegt hij wat aan de klimaatverandering te doen, slaat zichzelf op de borst met zijn “groenste” Kabinet ooit, maar geen van alle mooie voornemens is echt hard. Het lijkt er eerder op dat het bedrijfsleven een pot met geld gaat krijgen om zuiniger met energie om te gaan. Daarmee kunnen ondernemers gratis energiebesparingen doorvoeren en dus meer winst maken. Of de CO2-uitstoot daadwerkelijk zal dalen door dit soort cadeaus is maar zeer de vraag. Dat interesseert Rutte ook niet.

Het maakt Van den berg boos. Als Rutte zou zeggen dat het klimaat hem niks interesseert dan kan hij dat nog wel hebben, dan is hij het niet met hem eens. Maar dat gelieg maakt boos. En zo wordt er doorlopend gelogen door (met name rechtse) politici. Elke verkiezingen worden de kiezers met mooie beloften gepaaid, maar elke Kabinetsperiode zijn het alleen ondernemers die daadwerkelijk de geldstromen hun kant op zien komen. Zelfs als die stromen niet eens in partijprogramma’s of bij de campagnes genoemd zijn, zoals de afschaffing van de dividendbelasting.
De zorgplicht om onleefbaarheid door klimaatverandering te voorkomen negeert Rutte. Het Hof heeft hem daarom gisteren veroordeeld.

Bank zocht boer

Rond de eeuwwisseling ontdekte ook de ABNAmro de boer als melkkoe. Het Rabobankterritorium werd opengebroken. Overal rezen de megastallen uit de grond. Boeren werd verteld dat zij mee moesten gaan in de trend van groter-grootst, want anders zou er voor hen geen toekomst zijn. Velen tuinden in die prietpraat en staken zich diep in de schulden. Met die miljoenenleningen is er voor de meesten amper meer een weg terug. Ook nu zij zien dat die terugweg noodzakelijk is voor het milieu en het klimaat, om van het dierenwelzijn maar te zwijgen. Terug betekent vaak failliet. Aan de Zuidas zien ze lachend de rente en aflossingen binnenstromen. Zij zien het succes van de marketingtruc. Eerst angst aanpraten en dan de oplossing bieden: jouw product. Die truc doet het ook goed in de politiek weten Wilders, Baudet, Buma en Dijkhoff.

De boeren zien met lede ogen aan hoe zij misleid zijn en slechts werken voor de Zuidas. In hun land zien zij geen insecten meer, geen vogels, het zijn dode biljartlakens geworden. Een buurman die niet in de leugens van de gladde praters geloofde en nog boert zoals zijn vader, die verdient nog een aardige boterham met vee dat in het voorjaar nog wel vrolijk de wei inrent, waar ook nog wat insecten en een enkele grutto proberen te overleven. Wij hebben de banken gered, maar wij zijn vergeten hun kwalijke praktijken aan te pakken. We blijven nog steeds het grootschalige beleid stimuleren. Carola Schouten weet dat, maar krijgt van CDA en VVD niet de ruimte om er echt wat aan te doen. Zij zit net als die boeren in de tang.

De milieupraktijk

Allemaal goede voornemens en mooie woorden over ons milieu, maar hoe gaat het er in de praktijk aan toe?
Als minister in het Kabinet Van Agt gaf Neelie Kroes 10,5 miljoen euro subsidie aan zich afvalverwerkingsbedrijf noemende firma’s van de Rotterdamse broers Langeberg. Zij wist dat haar stadsgenoten het lozen van chemisch afval op de Maas verwerking noemden, maar hielp hen niettemin. De broers mengden chemisch afval ook door stookolie, een methode die nog steeds staande praktijk is. Alleen wordt dat tegenwoordig ook door benzine voor de Afrikaanse markt gemengd, waardoor het aantal kankergevallen daar flink toeneemt. De overheid controleert er niet of nauwelijks op, onder het Klaas Dijkhoffmotto “dan komen ze tenminste niet deze kant op”.

De VVD is de vroemvroempartij en daar zit voor recyclebedrijven een lucratief kantje aan. De ondernemers in die branche profiteren van de wegenaanleg door levering van grond. Is vervuilde grond een probleem, de wegenbouw is de oplossing. Het recyclebedrijf mengt zwaar vervuilde grond met schone grond en houdt dan licht vervuilde grond over. En die mag langs Nederlands wegen gestort worden. De grond langs onze wegen is toch al zwaar vervuild door asbest van remblokken en alles wat er uit de uitlaten komt, daar kan dit ook wel bij vonden de diverse VVD-ministers.

Maar het zijn niet alleen VVD-ers die het milieu aan hun laars lappen. Zelfs leden van D66, een partij die zich graag van een groen imago bedient, doen dat. Hun coryfee Hans Wijers was topman van AkzoNobel. Die multinational werd met veel bombarie en geld verleid om zich op chemiepark Delfzijl te vestigen. Zij produceren daar chloor, monochloorazijnzuur en een scala aan andere chemische middelen. Het chemiepark is volgens eigen zeggen een geïntegreerde, dynamische en duurzame keten van ondernemingen. In de lozingspijpen van AkzoNobel zitten daarom sensoren die controleren of de afvalstromen binnen de (ruime) grenzen van de milieuwetten blijven. Dat het bedrijf vóór die sensoren een bufferreservoir heeft geplaatst met daarvoor ook sensoren is geheim. Is de afvalstroom te giftig volgens de eerste sensoren, dan wordt de pijp afgesloten en verzamelt het gif zich in het reservoir. Daar mengen er ze een flinke hoeveelheid van een chemisch middel bij waardoor het afval wel door de sensorcontrole komt. Een sensor in de tank laat weten wanneer er voldoende is bijgemengd waarna de afsluiter weer open gaat en de in wezen nog giftiger afvalstroom zo de Waddenzee inspuit. Daar gaat het nog een fijne reactie aan met het zoute water en dan vraagt iedereen zich af waarom er geen vis meer zit. Door de zeehonden roepen de daders en de onnozelen. Zoals de bio-industrie de predatoren aanwijst voor het verlies van grutto’s en kievieten.

Tijd verspild

Wie een beetje milieubewust is weet dat het de verkeerde kant opgaat. En voor zover er toch wat positiefs gebeurt weet je dat het veel te weinig en veel te laat is.
Rond de eeuwwisseling stond de energieneutrale woning op het punt de nieuwe standaard te worden. In Limburg leek niet ASML een gouden toekomst tegemoet te gaan, maar de zonnepanelenindustrie, met uitrolbare zonnecellen, aan te brengen over elke dakpan, dakplaat of gevel.
Bestaande woningen zouden volgens de toenmalige verwachtingen ook zuiniger met water moeten omgaan. Waar ruimte is zouden helofytenfilters komen om vuil water te reinigen. Een dubbel watersysteem voor enerzijds drinkwater en anderzijds spoelwater voor het toilet. Ideeën in overvloed.
Helaas, met Pim Fortuyn kwam ons land in een uiterst rechts vaarwater waar milieubewustzijn een vloek is. Alles kwam tot stilstand. Subsidies voor vernieuwingen  verdwenen, regels werden afgeschaft. De Limburgse zonnecellenfabriek sloot en verkocht zijn patenten, woningen werden gewoon als gasvreters gebouwd. We zijn 17 jaar stil blijven staan. En dan nu hysterisch aan de slag om alsnog te doen wat allang klaar was geweest als het verstand had geregeerd.
En zo snel kun je de boel niet omgooien, tenzij je je beperkt tot de echte grote energieverslinders en milieuvervuilers. Een paar fabrieken, de scheep- en luchtvaart en de kassen. Als je daar de grote slag maakt, dan kunnen we met het energieneutraal maken van ons woningbestand rustig de draad weer oppakken waar Balkenende hem liet liggen.

Selectieve boosheid

De boze Nederlander was weer eens heel boos. Maar niet over de ondergang van onze biotoop. De afname van 60 tot 80% van de insecten, massale sterfte onder bijenvolken zonder wie de fruitbomen in de Betuwe gekapt kunnen worden. Geen kieviet of grutto kan zonder het insect overleven, hun predatoren krijgen het dan ook moeilijk. En de grootste predator is de mens.
De Nederlander is ook niet boos op boeren met megastallen. Eén brandje in stal De Knorhof in Erichem en 20.000 varkens zagen hun prachtleven in vlammen opgaan.
Het afschieten van een paar honderdduizend ganzen die hier foerageren op hun reis van en naar Siberië maakt de Nederlander evenmin boos.
Maar stervende dieren in de Oostvaardersplassen is kennelijk een ander verhaal, daar maken zelfs motorbendes zich kwaad over. Het was mooi bedacht, een stukje grond teruggeven aan de natuur en er dan als mens vanaf blijven. Alleen is het wel een heel klein stukje en de natuur heeft er grote moeite mee om daar evenwicht te vinden. De grote grazers hebben zich er zonder wolven zo goed voortgeplant dat zij ‘s winters hun voedsel elders moeten zien te vinden. En dan is er dus een hek, want Henk Bleker(CDA) blies het maken van een verbinding naar de Veluwe af.
De VVD wil het hele gebied tot golfresort ombouwen vol hotels en pretparken, want de luchthaven Lelystad schept van zulke prachtkansen. Niemand van de boze Nederlanders die daar bezwaar tegen maakt. Lekker op een terras reebout eten, zogenaamd uit de vrije natuur, dat is pas hip.
Buitenhof besteedde aandacht aan de rampzalige vernietiging van ons milieu en landschap door de hedendaagse landbouw. Journalist Jantien de Boer, schrijfster van Landschapspijn mocht in debat met VVD-ster Helma Lodders. De laatste vond het allemaal kletskoek, wij willen toch niet terug naar paard en wagen? Dus moeten we niet moeilijk doen over gifgebruik. Of dat schadelijk is, is maar de vraag vindt zij. En zij kan het weten, haar kennis van ons platteland heeft zij van trendwatcher en Baudet-fan Adjiedj Bakas, van diens blaadje De toekomst van het platteland kreeg zij 20 exemplaren cadeau, en die gaat zij alle 20 lezen, want voor eigen gebruik meldde zij in het geschenkenregister van de Tweede Kamer. Op Facebook noch Twitter was een boze Nederlander te horen.

Vistuig

Een kleine 8 jaar deden de vissers wetenschappelijk onderzoek naar het vissen met elektrische stroomstoten, het zogenaamde pulskorvissen. Het was ordinaire oplichting, dat wetenschappelijke verhaal, want vissers zijn geen wetenschappers en in al die jaren stapte bijna nooit een wetenschapper aan boord. De vissers konden wel onder die valse vlag recordvangsten realiseren met dat pulsvissen.
Begin dit jaar verbood de EU daarom de pulskorvisserij. De vissers schreeuwden moord en brand en huilden over de anderhalve ton investering per schip voor zo’n pulsinstallatie, weggegooid geld jammerden zij. In werkelijkheid hadden zij die investering er met een paar keer uitvaren al uit en zagen zij hun ceo-inkomens bij het verbod verdampen. Tja, met criminele vismethoden en wat handel in cocaïne en andere drugs hebben vissersplaatsen als Urk inderdaad bijna geen mens in de bijstand, zoals hun favoriete politicus Van der Staaij(SGP) graag vertelt. Nee, weinig bijstand in die SGP-gemeenten, maar des te meer duistere handeltjes, waarvan het pulsvissen nu Europees nieuws is geworden.
Het was overigens CDA-minister Henk Bleker die deze fraude mogelijk maakte. En Henk komen we nog steeds tegen bij elke milieuramp. De noodzakelijke uitbreiding van de Oostvaardersplassen wist hij te voorkomen, waardoor het gebied niet als zelfstandig natuurgebied kan fungeren, met alle ellende van dien.
Maar ook de totale vernieling van het milieu in onze landbouw- en veeteeltgebieden. Afnames van 60 tot 80% van de insecten, het fundament van alle leven. Daardoor zijn de weilanden stille oases, geen insecten, geen vogels. Wel penetrante lucht van de enorme hoeveelheden gier, want mest produceren onze koeien niet meer. Altijd aan de diarree. En die zit ook nog vol medicijnresten en hormonen. Soms zit er in die kwalijk riekende lucht een extraatje, de q-koortsbacterie. Daar kunnen mensen behoorlijk ziek van worden. Bij de uitbraak van 10 jaar geleden raakten 100.000 mensen besmet, 74 overleden eraan. Van de vrouwen die besmet raakten liep 25% een chronische variant op, bij mannen was dat 15%. Voor hen is het leven een zwaar bestaan met ernstige vermoeidheidsverschijnselen geworden.
Het ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit is een ministerie van criminaliteit. Dat natuur en controle er ook in zijn ondergebracht is al even maffioos als het beleid. Zal Carola Schouten(CU) iets kunnen doen als minister van dat criminele bolwerk tegen de met mest frauderende boeren en de pulsvissers, of beter, het vistuig?

Irma is niet douce

De orkaan Irma vestigt een record, de zwaarste orkaan die wij ooit hebben gemeten. Je zou haast denken dat de natuur de mensheid nog een laatste wake-up-call geeft: wacht niet langer met ingrijpende klimaatmaatregelen. Willen we nog iets doen tegen de naderende onleefbaarheid van tenminste grote delen van de wereld, dan kunnen we niet volstaan met de minimale voorstellen die Parijs heeft opgeleverd. En dan moeten wij zeker niet wegkijken zoals de huidige president van de VS en ook velen in ons land, waaronder de weerman van het NOSJournaal Marco Verhoef.
De aarde warmt op, de zee dus ook en daardoor smelt niet alleen het poolijs, hoe warmer het zeewater hoe heftiger orkanen zich ontwikkelen voor de kust van Afrika. En dan trekken die via de Caribische eilanden en de Bahama’s naar Florida of de Golf van Mexico. Eerst verwoesten die orkanen derdewereldlanden om vlak voor het eind van hun bestaan nog wat schade in de VS aan te richten. De bewoners van de arme eilanden hebben hun weinige geld  zoveel mogelijk uitgegeven om hun huizen zo degelijk mogelijk te bouwen. Het kon nooit degelijk genoeg gezien de beperkte middelen en de verwoestende kracht van de orkaan. De Amerikanen daarentegen doen maar weinig om zich tegen natuurrampen te beschermen. Je mag daar sowieso bouwen waar je wilt en met minimale eisen voor veiligheid. Maar ook daar zijn het de armste bewoners die op de onveiligste plaatsen “mogen” wonen.
De hier bij rechts Nederland zo gedroomde regelvrije samenleving is daar zo’n beetje praktijk. En de door Rutte en Buma, Wilders en Baudet verlangde belastingverlaging laat zien wat dat in de praktijk zal opleveren. Onze dijken zouden geen herfststormpje meer doorstaan wanneer wij onze dijken net zo zouden onderhouden als ze in Texas doen.
Velen geloven ook nog dat God wel voor hun veiligheid zal zorgen en als het dan toch mis gaat is dat uiteraard de straf van diezelfde liefhebbende God.
Irma kan je dus zien als een laatste waarschuwing van de natuur tegen de verwoesting van de aarde door ons, maar in de ogen van veel christelijken is het een straf. Een straf vanwege de verwoesting van de natuur zullen zij het niet noemen, het zal de schuld zijn van de vreemdeling. Dus gaat Trump muren in plaats van dijken bouwen.

Miltvuur als gevolg van opwarming

Miltvuur is een oude infectieziekte die in ons land bijna niet meer voorkomt. Gelukkig, want het is een zeer gevaarlijke aandoening. De infectie komt voornamelijk voor bij dieren. Bij ons kwam het veel voor bij runderen. De ziekte is overdraagbaar door het eten van die dieren of bij de verwerking van besmette dieren. Omdat vroeger zieke dieren vaak werden begraven is graafwerk riskant. Voor je het weet komen er besmette kadavers boven met alle risico’s van dien.
In Siberië kwamen deze zomer besmette kadavers tevoorschijn dankzij de opwarming van de aarde. Een jongetje van 12 is aan besmetting overleden, evenals 4 honden en 2350 rendieren. De gouverneur van het Siberische gebied heeft drastische maatregelen aangekondigd. Om verspreiding tegen te gaan wil hij dit jaar de jagers niet de gebruikelijke paar duizend rendieren laten afschieten, maar minstens 250.000 van de 700.000. Of dit een zinvolle actie is kan worden betwijfeld, maar het zal zeker grote ecologische gevolgen hebben.
Wij kennen miltvuur ook onder een andere naam: antrax. En het zal niet zo zijn of zo’n levensgevaarlijke infectieziekte heeft zijn weg naar militaire laboratoria gevonden. De Engelsen hebben er in 1942 proeven mee gedaan op het eiland Gruinard. Het biologische wapen was zo sterk dat het eiland 48 jaar in quarantaine ging. En in 2001 werden in de VS zogenaamde poederbrieven verstuurd met een nog agressievere variant van antrax, “geperfectioneerd” in Amerikaanse laboratoria. Waarschijnlijk gestolen door een wraakzuchtige medewerker. Saddam Hussein beschikte ook over antrax, volgens Iran had hij dat biologische wapen van de Amerikanen gekregen. De Amerikanen beweerden dat Saddam zelf met een chemische doos het goedje had ontwikkeld. Rumsfeld wist zelfs de exacte hoeveelheid, 6000 liter, alsof hij erbij was geweest. En natuurlijk beschikt ook Assad over het middel. De Syriërs blijft echt niets bespaard.
In het Midden-Oosten ligt miltvuur in vaten opgeslagen, in Siberië ligt het in de kadavers van rendieren in de permafrost. En die smelt. Dankzij ons gebrek aan handelen tegen de opwarming komt miltvuur ook daar weer op de kaart. In Afrika is het zonder in het nieuws te komen nooit weg geweest.

Mooi superieur weer

Alle records worden verbroken wat betreft ons weer. De warmste winter, de natste zomer, niemand kan meer ontkennen dat het klimaat verandert. Behalve Donald Trump in de States en de rechtse partijen hier.
Deze klimaatverandering was al door de Club van Rome bijna 50 jaar geleden voorspeld. Maar in onze NOS-Journaals worden we blij op de hoogte gesteld van elke warmere dag. Wat dat betekent voor de wereld komt amper aan bod terwijl dat heel wat belangrijker is dan het weerbericht. Afrika zal onbewoonbaar worden, dat hele continent zal op den duur naar het noorden trekken en de oversteek naar de EU maken. Tegen honger en dorst is geen muur te bouwen.
In het uiterste noorden voltrekt zich een andere ramp, het smelten van de ijskap. In die ijslagen ligt nogal wat. Zo hebben de Russen er een kernonderzeeër met twee reactoren afgezonken. Daar zou het de komende paar duizend jaar ongestoord blijven liggen. De westerse economie heeft er met haar expansie en vervuiling een stokje voor gestoken. Ook de Russen zelf hebben er met hun Chinese buren een steentje aan bijgedragen. Het ijs smelt.
Behalve die onderzeeër zijn er 14 kernreactoren gedumpt. Ook liggen er “veilig” 19 schepen en 17.000 containers met radioactief afval. Dat zou toch enige reden tot zorg moeten geven, maar men maakt zich hier liever druk over een paar vloggers met VOC-mentaliteit (geld verdienen dankzij politiereclame bij hun filmpjes over het treiteren van de politie).
Onze “superieure” cultuur is blind voor de gevolgen van haar heilig verklaarde neoliberale economie. Zelfverklaarde superieure maatschappijen zijn doorgaans blind voor de gevolgen van hun daden. Niet gek dat het Duitse Rijk op de been werd gehouden door speed (chrystal meth). En ook niet gek dat zowel in Brussel als in Den Haag cocaïne populair is. Ook Amerika’s vorige president Bush was daar een liefhebber van. Die drugs geven de gebruiker het plezierige gevoel van superioriteit. Meer dan dat gevoel zal het echter nooit worden. Dat zij zichzelf en het milieu te gronde richten, daar zijn zij superieur blind voor.

Klimaatdrama

Bijna een halve eeuw wordt er gewaarschuwd voor de gevolgen van onze wijze van leven, niet door onheilsprofeten, maar door wetenschappers. Zij werden en worden nog steeds weggezet als geitenwollen sokkendragers. Die neem je niet serieus en dus ging men lekker door met de vernietiging van het milieu. Zelfs nu men overal inziet dat het anders moet doet men nog veel te weinig om de wereld te redden, sterker, er zijn zelfs landen waar men de middelvinger opsteekt tegen de milieuregels en de maximumsnelheid voor auto’s lekker opschroeft naar 130 km/u.
De VVD is voor de grote bedrijven en multinationals, maar tegen milieumaatregelen. En ze zijn blind voor de gevolgen. Het CDA doet er niet voor onder, wat verwonderlijk is gezien hun christelijke praatjes over rentmeesterschap.
De gevolgen komen prominenter in het nieuws en worden te sterk om als incident af te doen. Terwijl Europa last heeft van extreme regenval en overstromingen zit Afrika met extreme droogte. Blijft daar de regen uit door de klimaatverandering vanwege de opwarming, vestigen zich er ook nog Hollandse bedrijven (zoals dat van Gerrit Barnhoorn, bekend van de Quote 500), die de watervoorraad in recordtempo opmaken voor het kweken van rozen: 10 liter per rozensteel! Het vee van de boeren sterft eerst, de bevolking volgt. Behalve een aantal dat met de spaarzame centjes van hun hele familie Europa probeert te bereiken. Na een barre tocht door de Sahara wacht hen mishandeling en uitbuiting in Libië. En dan de gevaarlijke overtocht naar dat gezellige Europa. De Halbe Zijlstra’s hebben er alles aan gedaan om te zorgen dat de opvang geen aanzuigende werking heeft. Dat is dus flauwekul, laat die Zijlstra zelf maar eens leven zoals de Afrikaanse vluchtelingen in hun geboorteland.
Voor honger ga je op de loop en niets houdt je tegen. Maar ook een uitzichtloos armoedig bestaan is al voldoende voor de Afrikaan met een VOC-mentaliteit. Die gaat net zoals honderdduizenden Hollanders in de jaren 50 op zoek naar een betere toekomst.
Het westen moet zich bewust worden van haar milieuvernietigende systeem dat zorgt voor een nieuwe vluchtelingenstroom: klimaatvluchtelingen.
En dus drastisch en snel maatregelen nemen, geen afspraken en vergaderingen meer, maar handelen. En pak dan de zwaarste vervuilers eerst, onze land- en tuinbouw bijvoorbeeld. Nu krijgt die sector enorme subsidiebedragen voor hun bijdrage aan de klimaatverandering. En de zeevaart, waar de 6 grootste containerschepen ter wereld net zoveel vervuilen als alle auto’s op aarde. En zelfs China ziet in dat haar zwaar vervuilende industrie zo niet door kan gaan.
Maar de Amerikaanse broers Koch(samen rijker dan Bill Gates) zetten hun miljarden in om elke milieuwet te torpederen. En dat land geldt voor de meeste politici in Den Haag als ons voorbeeld.

Gelukt, temperatuur 1 graad omhoog!

Het is gelukt, de gemiddelde wereldtemperatuur zal dit jaar voor het eerst sinds de industriële revolutie 1 graad hoger uitkomen. De KNMI schat dat die wereldtemperatuur 1,02 tot 1,05 graden hoger zal zijn. Bijzondere weersomstandigheden zoals de orkaan El Niño beïnvloeden de uitkomst hooguit met 0,1 graad, dus komt de stijging voor van 1 graad voor bijna de volle 100% op het conto van de opwarming van de aarde door de mens.
En er wordt nog een record gevestigd, de CO2-concentratie bereikte voor het eerst de grens van 400 ppm (deeltjes per miljoen luchtdeeltjes).
In 1972 kwam de Club van Rome met “Grenzen aan de groei”, waarin stevig werd gewaarschuwd dat wij niet ongelimiteerd de planeet aarde kunnen plunderen. Er werd niets mee gedaan.
Al Gore probeerde het deze eeuw nog eens, maar ook dat veranderde niets. Over een paar dagen is de Klimaattop in Parijs en zal het ook daar bij mooie woorden blijven.
Maar de geluiden dat er iets moet gebeuren worden sterker, en opvallender, de tegengeluiden worden zwakker.
Het was Jacqueline Cramer die als minister in het Kabinet Balkenende IV feestelijk nieuwe kolencentrales opende. Haar geweten suste zij door de gloeilampen af te schaffen, Siemens en Philips waren haar er dankbaar voor. En onder Rutte 1 en 2 is de snelheid op veel wegen naar 130 km opgetrokken. Milieubeperkende maatregelen blijven achterwege, op wat windmolens en zonnepanelen na. Een subsidie aan wat boeren en een Rijkman Groenink om een windmolen te plaatsen kan er bij Henk Kamp wel af, want dan houden die “hardwerkende” ondernemers ook eens wat extra over. Maar verder geeft hij niet thuis.
Jesse Klaver en Diederik Samsom willen nu een wet die regeringen gaat verplichten om milieubeleid net als financiële verantwoording in hun begrotingen op te nemen. Tegen de tijd dat die wet er mocht komen is er vast alweer een graadje temperatuurstijging bijgekomen. Halbe Zijlstra reageerde zoals banken reageren als de salarissen en bonussen onder vuur komen te liggen. Net zoals die dan dreigen naar Londen te vertrekken, zo ziet Zijlstra onze bedrijven ook allemaal het land verlaten als zij strengere milieunormen opgelegd zouden krijgen. En “wij doen al meer dan de rest” voegde hij er nog aan toe.
Hij moet het boek “Zes graden” van Mark Lynas” maar eens aan zijn kinderen voorlezen: “ja jongens, daar werkt jullie vader hard aan mee”. Lynas beschrijft wat er gebeurt per graad stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur. En dat is pas horror! Maar Zijlstra heeft geen kinderen en dus mogen er van hem wel een paar graden bij.

Rutte’s groene visie

Mark Rutte ziet waarachtig een groen kleurtje achter zijn grijze olifant opdoemen. Er bestaat toch zoiets als “het milieu”, want er kan aan verdiend worden. Voor de VVD is milieubeleid een verderfelijke linkse hobby en daar weten zij wel raad mee. Zodra de macht in handen is gooien ze meteen de snelheidslimiet omhoog. Extra vervuiling, geluidsoverlast en dodelijke ongelukken, het weegt niet op tegen het genot van hard scheuren in de leasebak.
Onze F16 vervangen door een Zweeds of Frans energiezuiniger, bewezen sneller en wendbaarder, stukken goedkoper en direct leverbaar toestel? Geen denken aan, de belastingpot mag geplunderd worden voor een kerosine slurpend, log, almaar duurder wordend Amerikaans wanproduct.
Maar Rutte bedacht dat milieu ook handel is. VVD-Kamerlid Remco Dijkstra had al gezegd, milieubeleid mag “natuurlijk geen geld kosten”. Dus moeten de Hollandse ondernemers met de milieuproblemen flink geld gaan verdienen. En heel mooi, de milieuproblemen zijn uiterst duurzaam(!).
De Hollandse kooplieden moeten wel opschieten, want de reductie van CO2 is in het slob geraakt. Dat komt door de lichte groei van de economie en het toegenomen kolenverbruik. De energiecentrales hebben maar liefst 25% meer kolen verstookt.
Nederland loopt ver achter met milieubeleid en energiebesparing. Dat was al zo onder paars, maar met het aantreden van de regeringen Balkenende kwam het zelfs stil te liggen. Het is dan ook amper te geloven dat het Kabinet Rutte 2 niets aan milieuverbetering doet terwijl dat Kabinet alleen bestaat dankzij de steun van voormalig Greenpeace-medewerker Diederik Samsom. Diederik verraadt niet alleen zijn groene verleden, door even hard mee te werken aan de afbraak van de verzorgingsstaat heeft hij ook zijn partij om zeep geholpen. Het is hem gelukt om de partij op 30 zetels verlies te krijgen.
Rutte 2 is op geen rood tintje te betrappen en het groen is zo blauw als het conservatisme maar kan zijn. En pleit een Kamerlid voor energiebesparing, dan krijgt hij van VVD-er Remco Dijkstra te horen dat hij een “rupsje nooit genoeg” is.

Schaliegaswinning gaat hoe dan ook door

Kamp houdt zich er wat stil over, want de schaliegaswinning is een beklonken zaak. Daarom mag Samsom stoer hoog van de toren blazen dat de PvdA tegen die winning is. Eindelijk denkt hij zijn partij een duwtje omhoog te kunnen geven in die ellendige peilingen.
Maar het zijn echter loze woorden, onze politiek kan die schaliegaswinning nooit tegenhouden.
Het is een kwestie van tijd dat de handtekeningen gezet worden onder de rampzalige vrijhandelsakkoorden met eerst Canada en vervolgens met de VS.
Kamp en Samsom weten heel goed dat wij dan niets meer te vertellen hebben over het al dan niet winnen van schaliegas. Dat wordt dan door Amerikaanse advocatenkantoren uitgevochten. Ons Kabinet mag straks nog beslissen over het aantal lantaarnpalen langs de A 7, voor de rest vallen de beslissingen in de VS en de Londense City. En een beetje Brussel. We mogen hopen dat Brussel dat tenminste nog weet vast te houden.
Het is volksverlakkerij dat zowel Kamp als Samsom wat schijnheilige toneelstukjes opvoeren terwijl zij weten wat er staat te gebeuren. Minachting voor de kiezer heet dat.
Wil Samsom geen schaliegas? Dan kan hij maar één ding doen, de Kamer oproepen tégen die verdragen te stemmen.